Informatii pentru elevi

ORDIN
privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale
a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017 – 2018

în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
emite prezentul ordin:

Art. 11. Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”. sesiunea august 2018:

 • înscrierea candidaţilor: 6-10 august 2018;
 • Desfăşurarea probei practice: 13-14 august 2018;
 • Desfăşurarea probei scrise: 16 august 2018;
 • Comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2018;
 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor Ia proba scrisă: 20 august 2018;
 • Susţinerea proiectului: 21 -22 august 2018;
 • Comunicarea rezultatelor finale: 23 august 2018.

Art. 14. Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare din sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

Art. 15. Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuni verşi tar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Din data de 27.11.2017 incepe invatamantul clinic ptr elevii Scolii Postliceale Sanitare Hygeia.

Repartizarea elevilor este urmatoarea:

-elevii din anul I – La spitalul Militar  „M. Augustin” din Sibiu

– Coordonator de practica prof. Mitrica Monica

-elevii din anul II – la Spitalul Clinic judeatean de urgenta Sibiu

– Coordonator de practica prof. Baila Victoria

-Elevii din anul III –  la Spitalul „Polisano” Sibiu

– Coordonator de practica prof. Dita Adela

ORDIN

Ordinul nr. 5078/2016 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar in anul scolar 2016-2017.

Text publicat in M. Of. Al Romaniei.

In vigoare de la 16.09.2016

 

Se aprobă graficul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist” sesiunea august:

 

 • Înscrierea candidaţilor :                                                                          7-11 august 2017 ;
 • Desfăşurarea probei practice :                                                              16-17 august 2017 ;
 • Desfăşurarea probei scrise :                                                                 18 august 2017 ;
 • Afişarea rezultatelor la proba scrisa:                                                   21 august 2017 ;
 • Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă:                 21 august 2017;
 • Susţinerea proiectului :                                                                         22 – 23 august 2017;
 • Afişarea rezultatelor finale :                                                                  24 august 2017;

 Director,

Prof. Dr.Rusu Nicolae

In atentia elevilor Anului III,

Pana in data de 30.06.2017 toti elevii anului III sa depuna proiectele de licenta la secretariatul scolii in 2 exemplare copertate.

Pana in data de 30.06.2017 se depune la secretariat dosarul plic cu urmatoarele acte:

1. Cerere de inscriere

2. Certificat de nastere – copie legalizata

3. Certificat de casatorie – copie legalizata

4. Buletin de identitate/ C.I. – copie legalizata

5. Foaie matricola, in original si copie legalizata

6. Declaratie de raspundere a canditatului ca a luat la cunostinta ca va respecta normele de protectie a muncii si cele igienico-sanitare

7. Chitanta de plata a taxei de examen eliberata de unitatea unde va sustine probleme de examen

2. Doua poze tip buletin cu autocolant

 

In data de 07.07.2017 orele 12:00 va avea loc Festivitatea de absolvire a promotiei 2017

 

 

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

În temeiul art. 21 alin. (1), art. 86 alin. (1) și (2) și art. 94 alin. (2) lit. g) și s) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 și 23 bis din 13 ianuarie 2015.

Art. 3. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management și resurse umane, Direcția minorități, Direcția generală buget-finanțe, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 31 august 2016. Nr. 5.079.

Ministrul educației naționale și cercetării științifice,

Mircea Dumitru

Click aici pentru a vedea/descarca documentul integral

ANUNT IMPORTANT

In zilele 16,17 -20 febraurie 2017, intre orele 10-15, Scoala Postliceala Sanitara Hygeia, desfasoara in parteneriat cu Univeristatea de Medicina Heidelberg Germania, un WORK SHOP care se va desfasura la sediul Scolii Postliceale Sanitare Hygeia.

Cu aceasta ocazie , elevii vor beneficia de un curs gratuit de specialitate in nursing sustinut de Profesor Dr. Christine Auer de la Universitatea de Medicina Heidelberg Germania.

Toti cei prezenti vor primi Certificate de participare.

Prezenta este obligatorie.

Directiune

In atentia elevilor Anului III,

Documente necesare inscrierii pentru sustinerea examenului de certificare a calificarii profesionale „asistent medical generalist” sunt urmatoarele:

 1. Cerere de inscriere;
 2. Certificat de nastere – in copie, certificata ca fiind conforma cu originalul;
 3. Certificat de casatorie, copie certificata ca fiind conforma cu originalul (daca este cazul);
 4. Actul de identitate (pentru conformitate) – in copie, certificata ca fiind conforma cu originalul;
 5. Foaia matricola, in original, eliberata de unitatea de invatamant absolvita, si o copie a acesteia, certificata ca fiind conforma cu originalul, care se pastreaza la dosarul de inscriere, in arhiva unitatii / institutiei de invatamant;
 6. Declaratie pe raspunderea candidatului ca a luat la cunostinta si va respecta normele de protectia muncii si pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corecta a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor si verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substantelor etc. pe durata desfasurarii probelor de examen, ca va respecta cerintele particulare ale locului in care se vor desfasura probele de examen, afisate sau prezentate de peroanele autorizate;
 7. Chitanta de plata a taxei de examen, eliberata de unitatea/ institutia de invatamant la care candidatul va sustine probele de examen, dupa caz.

 

Director,

Prof. Dr. Rusu Nicolae